Regulamin

Warunki korzystania

REGULAMIN FEELWELLNET

WPROWADZENIE

Regulamin (“warunki”) opisują sposób, w jaki Fellwellnet (“firma”, “my”) reguluje korzystanie z tej witryny https://www.feelwellnet.com („strona”, „witryna”). Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące korzystania z witryny. Firma  może zmienić warunki w dowolnym czasie. Firma może poinformować użytkownika o zmianach w regulaminie za pomocą dostępnych środków komunikacji. Firma zaleca częste sprawdzanie witryny, aby zobaczyć aktualną wersję warunków i ich wcześniejsze wersje.

Jeśli reprezentujesz osobę prawną, poświadczasz, że jesteś uprawniony przez taką osobę prawną do zawarcia umowy jako podmiot prawny, który reprezentujesz.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nasza polityka prywatności jest dostępna na oddzielnej stronie. Nasza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie. Rozumiesz, że poprzez korzystanie z witryny, jesteś świadomy procesu przetwarzania tych informacji, który odbywa się zgodnie z polityką prywatności.

TWOJE KONTO

Korzystając ze strony, Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie poufności swojego konta, hasła i innych poświadczeń oraz za bezpieczny dostęp do urządzenia. Nie możesz przypisać swojego konta nikomu. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do Twojego konta wynikający z przywłaszczenia lub kradzieży Twojego konta. Firma może odmówić lub anulować usługę, zamknąć swoje konto oraz usunąć lub edytować zawartość.

Firma nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia (szesnaście lat). Jeśli masz mniej niż 16 (szesnaście) lat, nie możesz korzystać z witryny i nie możesz w żadnych okolicznościach korzystać z usług na tej stronie.

USŁUGI

Witryna umożliwia korzystanie z usług dostępnych w witrynie. Zobowiązujesz się, że nie będziesz korzystać z usług w nielegalnych celach.

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ustalić opłaty za korzystanie z witryny. Wszystkie ceny są publikowane osobno na odpowiednich stronach w witrynie. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym czasie zmienić wszelkie opłaty.

Możemy korzystać z certyfikowanych systemów płatności, które również mogą mieć swoje prowizje. Takie prowizje mogą być domyślne, gdy wybierzesz konkretny system płatności. Szczegółowe informacje na temat prowizji takich systemów płatności można znaleźć na ich stronach internetowych.

USŁUGI OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do innych witryn, aplikacji i platform (zwanych dalej “witrynami powiązanymi”).

Firma nie kontroluje powiązanych witryn i nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały stron powiązanych. Firma udostępnia te linki w celu zapewnienia funkcjonalności lub usług w witrynie.

ZABRONIONE UŻYTKOWANIE I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Firma udziela użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na dostęp i korzystanie z witryny z jednego urządzenia zgodnie z regulaminem.

Nie wolno korzystać z witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionym. Użytkownik nie może korzystać z witryny w sposób, który może wyłączać, uszkadzać lub ingerować w witrynę.

Wszystkie treści obecne na stronie zawierają tekst, kod, grafikę, logotypy, obrazy, kompilację, oprogramowanie używane na stronie (zwane dalej “treścią”). Treść jest własnością Firmy lub jej kontrahentów i jest chroniona prawem autorskim chroniącym takie prawa. Użytkownik zgadza się korzystać z wszelkich informacji o prawach autorskich i innych zastrzeżeniach prawnych lub ograniczeń zawartych w treści i nie wolno mu zmieniać zawartości.

Użytkownik nie może publikować, przekazywać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w transferze ani tworzyć i sprzedawać dzieł pochodnych, ani w jakikolwiek sposób korzystać z dowolnej treści. Korzystanie z witryny nie uprawnia Cię do nielegalnego i niedozwolonego korzystania z treści, w szczególności nie możesz zmieniać praw własności ani powiadomień w treści. Będziesz używać treści tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego. Firma nie udziela Licencjobiorcy żadnych licencji na własność intelektualną Spółki.

MATERIAŁY FIRMY

Publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając treść, udzielasz firmie prawa do korzystania z treści w związku z działalnością firmy, w tym między innymi z prawem do transmitowania, publicznego wyświetlania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania, kopiowania, reprodukowania i tłumaczenia treści; i opublikowania Twojego imienia w związku z Twoimi treściami.

Odszkodowanie nie przysługuje w związku z korzystaniem z treści użytkownika. Firma nie będzie zobowiązana do publikowania lub korzystania z jakichkolwiek treści, które użytkownik może przesłać i może w każdej chwili usunąć te treści.

Publikując, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając treść, gwarantujesz i oświadczasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do swoich treści.

OŚWIADCZENIE NIEKTÓRYCH ZOBOWIĄZAŃ

Informacje dostępne za pośrednictwem witryny mogą zawierać błędy typograficzne lub niedokładności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za te nieścisłości i błędy.

Firma nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dostępności, dokładności, niezawodności, przydatności i aktualności treści zawartych w serwisie i usług dostępnych na stronie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszystkie takie treści i usługi są świadczone na zasadzie “tak jak jest”. Firma zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących tej treści i usług, w tym gwarancji i warunków handlowych, przydatności do określonego celu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, specjalne, represyjne szkody, w tym, między innymi, za utratę przyjemności, danych lub zysków, w związku z korzystaniem lub realizacją Witryny w kontekście niemożności lub opóźnienia korzystania z Witryny lub jej usług lub jakiejkolwiek zawartości Witryny lub w inny sposób wynikającej z korzystania z Witryny na podstawie umowy i – odpowiedzialność kontraktowa lub z innego powodu.

Jeśli wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, pośrednie lub przypadkowe, są zabronione w konkretnym przypadku, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku użytkownika.

ODSZKODOWANIE

Użytkownik zgadza się chronić, chronić i chronić firmę, jej menedżerów, dyrektorów, pracowników, agentów i strony trzecie przed wszelkimi kosztami, stratami, wydatkami (w tym kosztami obsługi prawnej), zobowiązaniami związanymi z korzystaniem lub niemożnością korzystania z niej. do korzystania z Witryny lub jej usług oraz usług i produktów Firmy, naruszenia regulaminu lub naruszenia jakichkolwiek praw stron trzecich lub naruszenia obowiązującego prawa. Może on przyjąć wyłączną obronę i będzie współpracować ze Spółką w zakresie zapewniania wszelkich dostępnych środków obrony.

OGRANICZENIE DOSTĘPU I DOSTĘPU

Firma może zakończyć dostęp do witryny i zamknąć Twoje konto i związanych z nią usług lub jakiejkolwiek części w dowolnym momencie, bez powiadomienia, w przypadku naruszenia regulaminu.

ODSZKODOWANIE

Prawem właściwym dla regulaminu są prawa materialne kraju, w którym firma jest utworzona, z wyjątkiem przepisów kolizyjnych. Użytkownik nie będzie korzystał z witryny w jurysdykcjach, które nie wprowadzają w życie wszystkich postanowień regulaminu.

W związku z regulaminem lub korzystaniem z witryny nie istnieje domniemanie, że łączą Cię wspólne przedsięwzięcia, partnerstwo, zatrudnienie lub agencja.

Żadne z postanowień zawartych w niniejszym regulaminie nie stanowi odstępstwa od prawa firmy i do przestrzegania żądań lub wymagań organów państwowych, sądowych, policyjnych i organów ścigania dotyczących korzystania z witryny.

Jeśli jakakolwiek część regulaminu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas klauzule nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania zostaną uznane za zastąpione ważnymi i wykonalnymi klauzulami będą podobne do oryginalnej wersji regulaminu oraz innych części i sekcji regulaminu będą obowiązywać Ciebie i firmę.

Regulamin stanowi całość porozumienia między Tobą a firmą w zakresie korzystania z witryny i regulaminu, zastępując wszelkie wcześniejsze lub komunikaty i oferty, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, pomiędzy Tobą a firmą.

Firma i jej firmy stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za niewywiązanie się lub opóźnienie w wypełnieniu swoich obowiązków w przypadku, gdy brak lub opóźnienie wynika z przyczyn niezależnych od firmy, w tym awarii technicznych, klęsk żywiołowych, blokad, embarg, zamieszek, aktów prawnych, regulacji prawnych lub nakazów rządowych, aktów terrorystycznych, wojny lub jakiejkolwiek innej siły poza kontrolą firmy.

W przypadku kontrowersji, roszczeń, roszczeń, sporów lub przyczyn działania między Firmą a użytkownikiem w związku z Witryną lub innymi pokrewnymi problemami lub regulaminem Ty i Firma zgadzasz się na próbę rozwiązania takich kontrowersji, żądań, roszczeń, sporów lub przyczyny podjęcia działań w drodze negocjacji w dobrej wierze, aw przypadku niepowodzenia takich negocjacji, wyłącznie za pośrednictwem sądów kraju, w którym Spółka jest założona.

Skargi

Zobowiązujemy się rozwiązać wszelkie skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą niniejszego regulaminu lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: contact@feelwellnet.com. Odpowiemy na Twoją skargę tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni. Mamy nadzieję, że rozwiążemy każdą zgłoszoną do nas skargę, jednak jeśli uważasz, że Twoja skarga nie została rozwiązana w odpowiedni sposób, zastrzegasz sobie prawo do skontaktowania się z lokalnym organem nadzorującym ochronę danych.

Informacje kontaktowe

Czekamy na Wasze komentarze lub pytania dotyczące niniejszego regulaminu. Możesz skontaktować się z nami w formie pisemnej na adres contact@feelwellnet.com.